સ્થળ

Hotel Aram

વેજ પ્લેટ ₹ 350 માંથી

1 હોલ 300 લોકો

+91 288 255 4957

Nand Niwas, Opposite DKV Circle, Pandit Nehru Marg, Jamnagar, Gujarat 361008, India
+91 288 255 4957
+91 288 255 1701
+91 288 255 1702
https://www.facebook.com/HotelAram/
http://hotelaram.com/
contact@hotelaram.com
બેન્ક્વેટ હોલ