જામનગર માં લગ્નના સ્થળો

0

Indira Gandhi Marg, Near Gurudwara circle, Khushboo Wadi, Valkeshwari, Park Colony, Jamnagar, Gujarat 361001, India

3 હોલ્સ 80, 80, 200 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 431/વ્યક્તિમાંથી

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, સ્ટેજ, બાથરૂમ

Jamnagar Dwarka Highway, Motikhavdi Jamnagar - 361140 Gujarat, India

1 હોલ અને 2 લૉન\n 70, 300, 400 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 400/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 500/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-Cuisine

ખાસ લક્ષણો: અગાશી, એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Near Gayatri Temple, Dwarka, Gujarat 361335, India

બેઠક ક્ષમતા 60 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 550/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Nand Niwas, Opposite DKV Circle, Pandit Nehru Marg, Jamnagar, Gujarat 361008, India

બેઠક ક્ષમતા 300 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 350/વ્યક્તિમાંથી

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Airport Road, Jamnagar, Gujarat 361006, India

ખાસ લક્ષણો: બાથરૂમ

Meera Park, Jamnagar Rajkot Highway, Khijadiya Bypass Chowkdi, Dhuvav, Jamnagar - 361120

બેઠક ક્ષમતા 1500 લોકો

ખાસ લક્ષણો: સંગીતના સાધનો, સ્વાગતનો વિસ્તાર, એર કન્ડીશનર, સ્ટેજ, બાથરૂમ

Digjam Circle, Airport Road, Komal Nagar, Mayur Nagar, Jamnagar, Gujarat 360005, India

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, બાથરૂમ

વધુ -12 બતાવો