விருந்து ஹால்

Hotel Express Residency

சைவ உணவுத் தட்டு ₹ 400 முதல்

அசைவ உணவுத் தட்டு ₹ 500 முதல்

1 அரங்கம் 70 நபர்கள்

2 புல்வெளிகள் 300, 400 நபர்கள்

+91 75748 2 0956

Jamnagar Dwarka Highway, Motikhavdi Jamnagar - 361140 Gujarat, India
+91 75748 20956
+91 288 391 1000
https://www.facebook.com/ExpressResidencyJamnagar/?rf=206536262794762
http://expresshotelsindia.com/express-residency-jamnagar/
jamnagar.reservation@expressworld.com
விருந்து ஹால்