வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபர்கள் ஜாம்நகர்

Radheshyam Photo Art

1 நாள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்

₹ 15,000 – 1,50,000

வெட்டிங்கிற்கு முந்தைய ஃபோட்டோகிராஃபி

₹ 5,000 – 25,000

கூடுதல் ஆல்பம்

₹ 20,000 – 50,000

1 நாள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்

₹ 10,000 – 25,000

வெட்டிங்கிற்கு முந்தைய ஃபோட்டோகிராஃபி

₹ 5,000 – 12,000

கூடுதல் ஆல்பம்

₹ 20,000 – 35,000

1 நாள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்

₹ 3,000 – 25,000

வெட்டிங்கிற்கு முந்தைய ஃபோட்டோகிராஃபி

₹ 3,000 – 10,000

கூடுதல் ஆல்பம்

₹ 2,500 – 50,000

Aspire Digital

1 நாள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்

₹ 5,000 – 25,000

Asha Photo Studio

1 நாள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்

₹ 25,000 – 1,50,000

வெட்டிங்கிற்கு முந்தைய ஃபோட்டோகிராஃபி

₹ 10,000 – 25,000

கூடுதல் ஆல்பம்

₹ 1,500 – 5,000

1 நாள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்

₹ 10,000 – 1,50,000

வெட்டிங்கிற்கு முந்தைய ஃபோட்டோகிராஃபி

₹ 25,000 – 1,50,000

1 நாள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்

₹ 12,000 முதல்

1 நாள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்

₹ 35,000 – 1,00,000

வெட்டிங்கிற்கு முந்தைய ஃபோட்டோகிராஃபி

₹ 25,000 முதல்

கூடுதல் ஆல்பம்

₹ 75,000 முதல்

M.K.Photo Art Vijay Makwana

1 நாள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்

₹ 10,000 – 20,000

வெட்டிங்கிற்கு முந்தைய ஃபோட்டோகிராஃபி

₹ 25,000 – 30,000

கூடுதல் ஆல்பம்

₹ 25,000 – 60,000

மேலும் 10 ஐக் காண்பி